Федурко Марія Юліанівна

 Федурко Марія Юліанівна, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі, доктор філологічних наук, професор.

1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічні перетворення в структурі відносних прикметників російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України; 2006 року – докторську дисертацію “Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Член спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких дві монографії: 1) Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення / Марія Федурко. – Київ-Дрогобич : Вимір, 2003. – 271 с.; Федурко М.Ю., Пристай Г.В. Морфонологія відприкметникового словотворення : монографія / Марія Юліанівна Федурко, Галина Василівна Пристай. – Дрогобич, Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.

Cфера наукових зацікавлень: словотвірна морфонологія української мови; лінгвоетнокультурологія.

Контактні засоби зв'язку: mfedurko@ukr.net

 Перелік публікацій

Навчально-методичний доробок

  1. Федурко М.Ю., Патен І. М. Вступ до мовознавства [методичні рекомендації] : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» галузі знань 0203 «гуманітарні науки» / Федурко, Марія Юліанівна, Патен Ірина Михайлівна. – Дрогобич, 2016. – 76 с.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників

 які передані в бібліотеку:

  1. Федурко М.Ю., Патен І. М. Вступ до мовознавства [методичні рекомендації] : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» галузі знань 0203 «гуманітарні науки» / Федурко, Марія Юліанівна, Патен Ірина Михайлівна. – Дрогобич, 2016. – 76 с.

Посібники з грифом університету

  1. Федурко М., Патен І. Вступ до мовознавства : методичні вказівки / М. Ю. Федурко, І. М. Патен // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напрямку підготовки 0203 “Гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська/французька/німецька)”. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  78 с.
  2. Федурко М., Патен І. Загальне мовознавство : методичні рекомендації / М. Ю. Федурко, І. М. Патен // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Мова і література (англійська / німецька / французька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  200 с.

Статті у фахових виданнях

  1. Федурко М.Ю. Мовлення наратора художнього тексту: соціопрагматичний аспект (за романом Оксани Забужко “Музей покинутих секретів” / Марія Федурко // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред. кол. : Надія Скотна (гол. ред.), Марія Федурко (редактор розділу) та ін.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Випуск 32. – С. 253-263.
  2. Федурко М. Власне ім’я в романі Віктора Домонтовича «Доктор Серафікус» : функції та різновиди // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Марія Федурко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. Випуск тридцять шостий. – С. 200–212.